PROJEKT RPPK.09.05.00-18-0032/17-00 OGŁOSZENIE NABORU Partnera i zaproszenie do wspolpracy.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Biznes potrzebuje zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Działając na podstawie art. 33 ust.3a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016, poz.217, z póź.zm.), e-Biznes System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Biznes potrzebuje zawodowców”. Realizacja w/w projektu odbywa się w oparciu o podpisaną o umowę o dofinansowanie projektu numer RPPK.09.05.00-18-0032/17-00.
Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych i ma charakter informacyjny dla podmiotów zainteresowanych wspólną realizacją w/w projektu.

Korzystając z najnowszych trendów inżynierii oprogramowania dostarczamy produkty najwyższej jakości spełniające Twoje oczekiwania...